Verberg deze melding
Om u beter van dienst te zijn maakt wellness-kadobon.nl gebruik van cookies.
Bezig met laden, een moment geduld a.u.b...
Inlog Deelnemer
Deelnemer woorden?
Volg ons ook op:
Onze garanties:
  • Veilig betalen
  • Directe levering via email
  • Levering per post binnen 3 werkdagen
  • 24 uur per dag bereikbaar

Algemene Voorwaarden

Wilt u de Algemene Voorwaarden downloaden in PDF klik dan hier.

Artikel 1 – Algemeen
1.1 WKB: De gebruiker van deze algemene voorwaarden is de Wellness Kadobon (WKB), gevestigd te Ter Aar, ingeschreven bij de KVK onder registratienummer 53605284.
1.2 (Aspirant) Deelnemer: rechtspersonen die de WKB accepteren als betaalmiddel.
1.3 Kadobon: Wellness Kadobon.
1.4 Gebruiker: een (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die optreedt als koper van de Kadobon.
1.5 Deze voorwaarden zijn op al onze uitingen, offertes en overeenkomsten van toepassing.
1.6 Kadobonnen en alle aanvullende diensten zijn vrijgesteld van BTW.
1.7 Alle door de WKB rechtsgeldig verkregen gegevens van afnemers, Deelnemers en Gebruiker worden opgeslagen en gebruikt t.b.v. kwaliteit- en marketingdoel- einden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat WKB deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.3 Algemene voorwaarden van derden worden met nadruk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van WKB prevaleren in alle gevallen boven eventuele voorwaarden van de Gebruiker.

Artikel 3 – Geldigheid & verschijningsvormen
3.1 De Kadobon is tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig. Nadien is het valideren onmogelijk. De uitgiftedatum staat geprint op de gedrukte versie van de Kadobon en is opgenomen in een geautomatiseerd systeem.
3.2 De Kadobon kent vele verschijningsvormen; PDF, print, email, sms. De WKB is feitelijk de code welke een waarde kent.
3.3 Indien de restwaarde van Kadobon gelijk of lager is dan 1 euro vervalt deze waarde automatisch.

Artikel 4 Retourneren
4.1 Indien een Kadobon door een consument wordt besteld via de website van de WKB, heeft de consument na ontvangst van de bestelde Kadobon veertien (14) dagen tijd, om op grond van zijn wettelijke herroepingrecht, de bestelde Kadobon, zonder opgaaf van redenen aan WKB retour te zenden.
4.2 WKB zal na ontvangst van de Kadobon het resterende tegoed van de Kadobon binnen veertien (14) dagen terug boeken naar de consument.
4.3 Indien een consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komt het risico van de verzending en (eventuele) verzendkosten voor rekening van de consument.

Artikel 5 – Valideren (ontwaarden)
5.1 Valideren (ontwaarden) dient tijdens het betaalproces in aanwezigheid van de klant te gebeuren. Later valideren is volledig voor eigen risico van de Deelnemer (ongeldige/vervallen bonnen, onvoldoende restwaarde etc.).
5.2 Omdat de Kadobon in meerdere delen uitgegeven mag worden is het mogelijk dat het saldo op het moment van validatie niet langer gelijk is aan het saldo op het moment van ontvangst/aanschaf. Bij de ontwaarding dient de Deelnemer het door de consument aangeboden bedrag mits het saldo toereikend is, via het validatieproces met eigen inloggegevens te verwerken.

Artikel 6 - Eigendomsrecht & beeldmerk
6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom –waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan WKB. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend WKB daartoe bevoegd.

Artikel 7 - Betalen, verzenden & levertijd
7.1 Consumenten kunnen alleen bestellen via de WKB website en websites van affiliaties. Betalen is alleen mogelijk d.m.v. Ideal.
7.2 Uitzondering op artikel 7.1 is de verkoop aan consumenten via beurzen en/of evenementen.
7.3 Betalingen via Ideal worden niet voorzien van een factuur. De Ideal bevestiging geldt als zulks. Direct nadat een Ideal betaling is verricht, verzendt het systeem de gekozen en betaalde Kadobon mits er sprake is van levering per e-mail (PDF) of sms. Kosten gerelateerd aan de gekozen verzendmethode zijn voor rekening van de consument en worden direct in rekening gebracht bij het bestellen.
7.4 Postbestellingen welke voor 16:00 uur op werkdagen worden ontvangen worden uiterlijk de volgende werkdag verzonden. In weekenden en op nationaal erkende feestdagen worden geen kadobonnen verzonden. De WKB is niet verantwoordelijk voor de levering door TNT.
7.5 De levering van de Kadobon geschiedt conform de door de afnemende partij (consument en zakelijk) gekozen manier. Dit kan zijn per e-mail met de Kadobon als PDF bijlage, per post, als sms op een mobiele telefoon. Na betaling is het niet mogelijk om de levermethode via de website aan te passen. Een verzoek hiertoe dient, bij voorkeur per email, aan de klantenservice gericht te worden.
7.6 Betalen van zakelijke bestellingen geschiedt per factuur. Levering geschiedt na volledige betaling.
7.7 Het verzenden van zakelijke bestellingen gebeurt altijd verzekerd tegen het dan geldende TNT tarief voor deze dienst. Indien nodig worden er bij het overschrijden van het maximaal te verzekeren tarief per zending meerdere zendingen gereed gemaakt en 1 op 1 doorbelast.
7.8 De WKB garandeert zakelijke afnemers een levertijd van 10 werkdagen na ontvangst van de betaling maar streeft naar een levertijd van maximaal 5 werkdagen.
7.9 De Kadobon kan worden ingeleverd bij de aangesloten Deelnemers. Een actueel overzicht is altijd opvraagbaar via www.wellness-kadobon.nl. In geval van storing van de website is de lijst via de klantenservice opvraagbaar.
7.10 Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen op de Kadobon in al haar verschijningsvormen noch in de code.
7.11 Het is niet toegestaan om Kadobon in te zetten voor andere doeleinden dan het inwisselen van de Kadobon bij één van haar partners (zie ook 7.9).

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De WKB is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door de WKB en/of haar leidinggevenden.
8.2. De WKB sluit haar aansprakelijkheid voor alle vormen van (in)directe-, bedrijfs- en gevolgschade uit.
8.3 De WKB verstrekt slechts vrijblijvende adviezen. De WKB is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van door haar verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove schuld door de WKB of één van haar leidinggevenden.
8.4 De WKB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedragingen van door haar ingeschakelde derden, dan wel hun personeel of toeleveranciers.
8.5 Indien rechtens een minder vergaande beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor is opgenomen, geldt deze minder vergaande beperking.
8.6 Onverminderd het bovenstaande is de WKB in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet voldoen door de Deelnemer aan zijn verplichtingen op basis van de overeenkomst.
8.7 Indien schade als gevolg van het, al dan niet bewust, overdragen van schadelijke bestanden op de systemen van de WKB door Gebruiker/Deelnemer optreedt, is de Gebruiker/Deelnemer aansprakelijk voor deze (indirecte) schade.
8.8 Schending van de overeenkomst tussen Deelnemer & de WKB en/of het (moedwillig) saboteren van de bedrijfsactiviteiten van de WKB en/of zaken zoals het overtreden van artikel 5 van de handelsnaamwet dan wel deze algemene voorwaarden, blijven nooit zonder aansprakelijkstelling voor geleden en (nog) te lijden (in)directe schade van de WKB en de (in)direct daarbij betrokkenen.

Artikel 9 – Overmacht & vrijwaring
9.1 De WKB is nooit aansprakelijk voor al dan niet bewuste aanvallen van buitenaf noch voor enige schade hieruit voortvloeiend. Voor schade als gevolg van stroomuitval, (natuur)rampen, oorlog, afgekondigde noodtoestanden etc. is de WKB eveneens niet verantwoordelijk.
9.2 De WKB is niet aansprakelijk voor uitval en problemen bij de door haar gebruikte dienstverleners incl. hosting.
9.3 In geval van een overmachtsituatie die langer aanhoudt dan 14 dagen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 – Toepasselijk recht & geschillen
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de WKB partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis (deels) buiten Nederland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
10.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen tussen de WKB en een Gebruiker worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 11 – Vindplaats & wijziging voorwaarden
11.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
11.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.© Wellness Kadobon 2011-2014    Versie:1.2  d.d. 20 juni 2014

NIEUWSUPDATE
De afgelopen week stond in de krant dat maar liefst 1,2 miljoen Nederlanders te kampen heeft met chronische huidkla...
Deze week raasde de storm over het land. Nadat het weer opgeklaard was, hoorde Juglen Zwaan veel mensen om zich heen klagen o...
Het is geen geheim dat kanker steeds vaker voorkomt. Zelfs jonge kinderen krijgen er in toenemende mate mee te maken. Een van...